บัญชีสำหรับธุรกิจและโครงการเพื่อพาณิชย์

Person Enrolled 0/65
Training Period Location Training Hours

DD / MM / YY

09:00 A.M. - 04:30 P.M.

... 8 hours
 • Praesent facilisis lorem sit amet sem faucibus, eget maximus elit dignissim.
  Proin convallis ante vitae condimentum pulvinar.
  Proin in elit tincidunt, congue metus sed, semper eros.  " เจาะลึกการบัญชีสำหรับธุรกิจและโครงการเพื่อพาณิชย์ "


  ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่าตลาด คิดเป็นสัดส่วน 8%  ของ GDP  โดยสัดส่วน ของ
  อสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยมี สัดส่วนสูงสุดประมาณ 2  ใน 3 ของมูลค่าตลอดอสังหาฯ
  ในประเทศไทย และมีแนวโน้มที่มีการเติบโตสูงมากขึ้น  ปี 2563  ธุรกิจที่อาศัยซบเซารุนแรง ทั้ง
  แนวราบและแนวสูงเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการ
  เปิดโครงการใหม่ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อ เลื่อน/ยกเลิก การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจาก
  รายได้ที่หายไปและความไม่มั่นใจสถานการ ทำให้ผู้ประกอบการ หันมาสนใจการ  ทำธุรกิจที่เกี่ยว
  เนื่องจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าจะยังมีมูลค่าไม่สูงมาก แต่สามารถสร้างรายได้อย่าง
  ต่อเนื่อง และ ที่สำคัญมีอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจสูงมากทีเดียว เช่น ธุรกิจพลังงานแสง
  อาทิตย์ และจำหน่ายไฟให้กับสถานีชาร์จไฟฟ้า ภายในที่อยู่อาศัยธุรกิจบริการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
  กับชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย อาทิให้บริการ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ นิติบุคคล ธุรกิจทำ
  ความสะอาด/ช่างซ่อม/ ซักรีด เป็นต้น ทั้งนี้นักบัญชีต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวทั้ง
  ในมุมมองของการดำเนินงานความเสี่ยง การรับรู้รายได้และการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายของธุรกิจ
  และ มีนำมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่
  การได้มาซึ่งสารสนเทศ ทางการบัญชีที่ถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจได้
  การศึกษาแบบเจาะลึก บัญชีสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติงาน ทางด้านการบัญชี ....
  .

 • How to apply for the course of the institute (Guide)
 • ฿7,000฿6,500